Lịch làm việc Sở Tư pháp
   
Home
Thứ tư, ngày 06-12-2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Tháng 12 năm 2023
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Thanh tra Sở
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng XD, KT và TD thi hành pháp luật
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Công chứng số 1
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Phòng Công chứng số 2
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
0 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)